Miljöpolicy för AB ENERGIEKONOMI

AB ENERGIEKONOMI påverkar genom sin verksamhet miljön både positivt och negativt, vi skall därför vara aktsamma och medverka till att styra val av material, produkter och tjänster så att minimal negativ miljöpåverkan erhålls samtidigt som vi med utveckling av varor, tjänster och produkter erhåller en ökning av vår positiva miljöpåverkan, detta gäller såväl inom företaget som utåt mot våra kunder, underentreprenörer samt leverantörer.

Vi skall uppnå vår målsättning genom att:

  • Höja samtligas kunskaper i miljöfrågor, såväl arbetstagare som företagsledning. Varje medarbetare har ansvar att ta miljöhänsyn i det dagliga arbetet.
  • Aktivt söka ny kunskap och kompetens inom området genom att följa forskning och utveckling.
  • Föra en öppen dialog med våra underentreprenörer och leverantörer om miljöproblem i framställning av produkter och arbetsmetoder.
  • Följa gällande regler, föreskrifter och lagstiftning samt kundens miljökrav som berör vår verksamhet.
  • Eftersträva effektiv resursanvändning genom att åstadkomma energieffektiva installationer samt tillse att restprodukter källsorteras vid våra arbetsplatser och vid vårt kontor.
  • I första hand inköpa, använda och installera återvinningsbara produkter som är skonsamma mot människa och miljö.
  • Minska miljöpåverkan från våra transporter.
  • Påverka och ställa miljökrav på våra leverantörer av varor och tjänster.

För att säkerställa att vår miljöpolicy skall ge konkret resultat skall vi aktivt på alla nivåer inom företaget medverka till att bygga upp ett miljöledningssystem som anpassas till vår verksamhet.
Lagar och regler kring miljön samt kundens miljökrav skall utgöra grunden i systemet. Vi skall på grundval av egna uppsatta miljömål sträva efter att göra ständiga förbättringar.