injustering av värmesystem ger ökad ekonomi och komfort

Injustering av värmesystem, ger en ekonomisk fastighetsdrift och ökad boendekomfort, som utförs på värmesystemets radiatorventiler. Injustering av värmesystem innebär en justering av systemets vattenflöde så att varje enskild radiator får rätt effektavgivning. Detta sker genom användande av förinställningsbara radiatorventiler, vilka medger en exakt justering av varje enskild radiator. I ett ej injusterat system cirkulerar vattnet den lättaste, d.v.s. närmaste vägen, vilket medför att radiatorerna som ligger längst bort från värmecentralen får försämrad cirkulation, detta medför i sin tur att rumstemperaturen blir lägre i dessa lägenheter. För att motverka att den boende i dessa lägenheter har för kallt höjs oftast värmesystemets framledningstemperatur vilket medför höjd energiförbrukning.

Injusteringen har två syften: att förbättra inomhusklimatet och att ge förutsättningar för energisparande åtgärder. När temperaturen efter injusteringen är jämn i hela fastigheten finns möjlighet att vidta åtgärder som minskar energianvändningen, i första hand genom att medeltemperaturen kan sänkas utan att äventyra rimlig komfort.

Först när injusteringen är avslutad och framledningstemperaturen anpassats till behovet vet man hur stor besparing injusteringen givit. Några generella värden kan inte ges, ett riktvärde är dock att om medeltemperaturen sänks med 1ºC sparar man ca 4-6% av den totala årliga uppvärmningskostnaden. Normalt ger injusteringen en besparing på 3-30% av uppvärmningskostnaden.

Termostatens funktion i ett injusterat system är att begränsa effektuttaget om någon form av tillskottsvärme uppstår t.ex. solinstrålning, om många personer vistas i samma rum, om spisen används mycket eller maskiner och lampor påverkar rumstemperaturen. Termostaten reducerar även effektavgivningen vid för hög framledningstemperatur.

Ett radiatorsystem som inte är injusterat men däremot är utrustat med termostatventiler löper stor risk att fungera dåligt. Flödet till varje radiator är okontrollerat och en nödvändig övertemperatur på framledningen gör att vissa termostater stänger (t.ex. vår och höst) och att det uppkommer störande susljud i systemet.

Vid en injustering känner man de verkliga flödena och kan anpassa pumpens kapacitet till samtliga i anläggningen förekommande driftfall. Den befintliga pumpen har oftast för stor kapacitet och bytes därför till en mindre, noga anpassad pump.

VVS-Tekniska Föreningen och Statens Energiverk som har ansvar för att Sveriges befintliga bebyggelse skall minska sin energianvändning med 30% säger:

”Injustering av värmesystem är bevisligen en lönsam åtgärd med kort återbetalningstid.”