Kvalitetspolicy för AB ENERGIEKONOMI

AB ENERGIEKONOMI skall genom väl inarbetade rutiner och genomtänkta samarbetsformer utveckla, skapa och vidmakthålla rätt kvalitet i verksamheten, vilket också innebär att beställarens specifika kvalitetskrav alltid tillgodoses.

Vår målsättning är därför också att genom lyhördhet och respekt för våra kunders åsikter, önskemål och förväntningar skapa förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete som leder till ett väl genomfört uppdrag, hela vägen från den första kontakten genom offertarbete, beställning, utförande och avslut.

Vi skall uppnå vår målsättning genom att:

  • Ständigt bevaka och höja ambitionsnivå, kunskapsnivå och kompetens hos såväl arbetstagare som företagsledning.
  • I våra anbud alltid erbjuda rätt kvalitet, vilket betyder en anpassning till kundens behov med lägsta möjliga livslängdskostnad för slutproduktens kvalitet.
  • Aktivt stödja, råda och informera beställare, underentreprenörer och leverantörer i erforderlig utsträckning för att säkerställa slutproduktens kvalitet.
  • Driva våra arbetsplatser med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.
  • Hålla utlovade färdigställandetider.
  • Överlämna en dokumenterad komplett och felfri slutprodukt.
  • Arbeta enligt ett kvalitetsprogram som omfattar bl. a.:

Kontrollprogram för genomförande av entreprenad
Kontrollprogram (egenkontroll) för utförande av entreprenad
Arbetsmiljöplan
Miljöredovisning av entreprenad (restprodukter)
Dokumentation