GDPR Policy

Vårt dataskyddsarbete

För att vi på AB Energiekonomi i Farsta ska kunna bedriva vår verksamhet behöver vi behandla personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Det är viktigt för oss att du som berörs känner dig trygg med hur vi hanterar dina och andras personuppgifter.

I vår dataskyddspolicy beskriver vi bland annat vilka typer av personuppgifter vi behandlar och hur länge vi sparar dem.

Vill du veta ifall vi har några personuppgifter lagrade om dig? Eller har du upptäckt att något är fel i de uppgifter vi har om dig? Via mail till mail@energiekonomi.com kan du skicka in en begäran om till exempel rättelse eller radering av dina personuppgifter. Mer information om dina rättigheter hittar du i policyn.

AB Energiekonomi i Farstas dataskyddspolicy

På AB Energiekonomi i Farsta värnar vi om din personliga integritet, och vi eftersträvar en hög säkerhetsnivå i vårt dataskyddsarbete. Denna policy beskriver hur vi samlar in och använder personuppgifter, och hur vi arbetar för att skydda informationen med hjälp av både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Med ”personuppgifter” menas all slags information som kan kopplas till dig som nu levande fysisk person. Policyn beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, och hur du ska gå tillväga för att utöva dessa rättigheter.

AB Energiekonomi i Farsta behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och -rådets förordning nr 2016/679, även kallad ”GDPR” efter dess engelska namn General Data Protection Regulation).

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är AB Energiekonomi i Farsta
organisationsnummer 556205-8833, med adress Fryksdalsbacken 34, 123 43 FARSTA.

(För information om behandling av personuppgifter för dig som arbetar på AB Energiekonomi i Farsta hänvisar vi istället till AB Energiekonomi i Farstas dataskyddspolicy för anställda.)

Vilka personuppgifter behandlar AB Energiekonomi i Farsta?

Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vilken relation du har med oss. I tabellen nedan har vi beskrivit de vanligaste kategorierna av personuppgifter vi behandlar. Vi samlar in uppgifterna antingen direkt från dig, från våra samarbetspartners och leverantörer eller från allmänt tillgängliga register. Insamlingen kan även ske via digitala kanaler, till exempel i samband med att du besöker vår webbplats.
AB Energiekonomi i Farsta samlar inte in personuppgifter från barn.

I vissa fall samlar vi in personuppgifter från dig men där uppgifterna gäller andra personer än du själv. Om du är beställare kan du anmäla flera kontaktpersoner i din organisation. I dessa fall förutsätter vi att du som förser oss med andras personuppgifter har dessa personers samtycke eller har något annat giltigt skäl till att göra detta. Vi kommer att informera berörda personer om vår personuppgifts-behandling vid vår första kontakt med dem.

Din roll                                                       Exempel på personuppgifter vi behandlar

Beställare,privatperson                               Namn,personnummer,kontaktuppgifter,fakturainformation, köphistorik,dialoghistorik

Beställare, företag/organisation                  Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter,

                                                                    fakturainformation, leveranshistorik, dialoghistorik

Samarbetspartner                                       Namn, befattning, företag/organisation, kontaktuppgifter, dialoghistorik

Leverantör                                                   Namn, befattning, företag/organisation

                                                                    kontaktuppgifter, fakturainformation, leveranshistorik, dialoghistorik

Dina personuppgifter kan också förekomma i in- och utgående e-mail eller telefonsamtal.

Observera att AB Energiekonomi i Farsta inte samlar in någon information om kontokortsbetalningar. All betalningsinformation hanteras av tredjepartsleverantörer som är självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen.

Rättslig grund och ändamål för behandlingen

AB Energiekonomi i Farsta behandlar personuppgifter för flera olika ändamål. De huvudsakliga syftena är för att vi ska kunna:

- Hantera beställningar, köp, kundserviceärenden och kommunikation med beställare och dess organisationer
– Dokumentera, utvärdera, utveckla och marknadsföra vår verksamhet
– Fullfölja våra åtaganden som samarbetspartner och entreprenör
– Förhindra bedrägerier och förebygga brott

Vid marknadsföringsutskick får du alltid möjlighet att tacka nej till fler liknande utskick från oss, en så kallad opt-out.

Varje behandling av personuppgifter som AB Energiekonomi i Farsta kan motiveras utifrån en eller flera av följande rättsliga grunder:

Fullgörande av rättslig förpliktelse
Exempel: Vissa personuppgifter måste vi behandla för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

Fullgörande av avtal
Exempel: Om du är beställare eller ombud vid en entreprenad eller servicearbete måste vi hantera dina personuppgifter för att kunna leverera beställda tjänster och för att fakturera det du har beställt.

Samtycke
Exempel: I de fall då en behandling bara är motiverad utifrån ett samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke och begära att vi upphör med den aktuella behandlingen. Kontakta oss om du vill återkalla ditt samtycke.

Lagringstider och skyddsåtgärder

För att skydda dina personuppgifter mot förlust, skada eller obehörig behandling så arbetar vi på AB Energiekonomi i Farsta ständigt med att upprätthålla och förbättra en rad olika säkerhetsåtgärder. Det gäller fysiskt skydd (till exempel för personer, IT-infrastruktur och byggnader), informationssäkerhetsskydd (till exempel mot intrång i IT-system, virusattacker och genom säkerhetskopiering) och organisatoriskt skydd (till exempel att endast de personer som behöver det i sitt arbete har tillgång till dina personuppgifter).
Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan. Därefter raderas eller avidentifieras uppgifterna på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Om inget annat har avtalats, och om inte lagen kräver av oss att vi behåller uppgifterna längre, så gäller lagringstiderna nedan. Vill du att vi avbryter lagringen av dina personuppgifter tidigare än dessa tider så kan du begära detta, se avsnittet nedan om ”Dina rättigheter”.

Yrkesverksamma
Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll, till exempel som beställare eller som ombud i en entreprenad eller annat engagemang så kommer vi att spara dina personuppgifter i sju år efter din senaste aktivitet. Med ”aktivitet” menas att du till exempel för en dialog med oss via e-mail eller telefon.

Privatpersoner
Om du är i kontakt med oss som privatperson, till exempel ROT-arbeten, så kommer vi att spara dina personuppgifter i sju år efter din senaste aktivitet.

Framtida kontakter
Om vi ännu inte har varit i kontakt med dig, till exempel för att du är en potentiell beställare, så kommer vi att spara dina personuppgifter i högst ett år från det att vi samlat in dem.

Foto, video- och ljudinspelningar
Upptagningar som dokumenterar vår verksamhet kommer att sparas olika lång tid beroende på ändamålet. Är de av framtida historiskt intresse sparar vi dem så länge den tekniska livslängden medger.

Överföring av personuppgifter till andra

AB Energiekonomi i Farsta säljer aldrig dina uppgifter till tredje part om vi inte har ditt samtycke till att göra detta. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

Myndigheter
Exempel: AB Energiekonomi i Farsta kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Polisen eller Skatteverket om vi är skyldiga enligt lag att göra detta.

Annat bolag i koncernen
Exempel: Om AB Energiekonomi i Farsta bildar dotterbolag för något av våra engagemang så kan detta bolag komma att behandla dina personuppgifter. För de fall insamling av personuppgifter har skett enligt denna dataskyddspolicy gäller motsvarande skyddsnivå även i det andra bolaget.

Annan personuppgiftsansvarig (med AB Energiekonomi i Farsta som samarbetspartner)
Exempel: Om AB Energiekonomi i Farsta genomför en entreprenad i samarbete med en annan verksamhet, till exempel Stockholm Exergi, så kommer både AB Energiekonomi i Farsta och Stockholm Exergi att ha tillgång till dina personuppgifter. Båda verksamheterna är då personuppgiftsansvariga för sina respektive personuppgiftsbehandlingar.

Annan personuppgiftsansvarig (med AB Energiekonomi i Farsta som personuppgiftsbiträde)
Exempel: Om AB Energiekonomi i Farsta genomför en entreprenad på uppdrag av en annan verksamhet, så kommer AB Energiekonomi i Farsta i egenskap av personuppgiftsbiträde att behandla personuppgifter på denna verksamhets vägnar. I detta fall är det den andra verksamheten som är personuppgiftsansvarig. Vi ingår i sådant fall ett personuppgiftsbiträdesavtal där det tydligt framgår vilken personuppgiftsbehandling som AB Energiekonomi i Farsta får utföra och hur länge.

Personuppgiftsbiträde (med AB Energiekonomi i Farsta som personuppgiftsansvarig)
Exempel: Om AB Energiekonomi i Farsta anlitar en annan verksamhet för att utföra vissa tjänster åt oss – till exempel underentreprenörer, transporter m.m. så kan detta innebära antingen att den verksamheten samlar in personuppgifter åt oss, eller så behöver de tillgång till personuppgifter som AB Energiekonomi i Farsta har samlat in. I detta fall är vi personuppgiftsansvariga och den andra verksamheten är biträde. Vi ingår då ett personuppgiftsbiträdesavtal i syfte att säkerställa att personuppgifterna hanteras på korrekt och säkert sätt.

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES
AB Energiekonomi i Farstas grundprincip är att vi inte överför personuppgifter till verksamheter utanför EU/EES. Undantaget är verksamheter som bedrivs i ett tredje land som anses ha en adekvat skyddsnivå enligt EU-kommissionens beslut enligt artikel 45 i GDPR.

Länkar i AB Energiekonomi i Farstas digitala kanaler
Det kan förekomma länkar i AB Energiekonomi i Farstas digitala kanaler (till exempel på vår webbplats) som leder till andra digitala kanaler som omfattas av andra regler för dataskydd än vad som anges här. AB Energiekonomi i Farsta ansvarar i dessa fall inte för information eller behandling som genomförs i en annan verksamhets digitala kanal.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad ett antal rättigheter gentemot AB Energiekonomi i Farsta. Vill du utöva dessa rättigheter så skicka ett mail till mail@energiekonomi.com eller kontakta oss per telefon 08-556 714 50
Du kan också skicka ett brev till:

AB Energiekonomi i Farsta
Fryksdalsbacken 34
123 43 FARSTA

Oavsett om din begäran kommer in via mail, telefon eller via brev så kommer vi att besvara den inom 30 dagar, räknat från det att vi kunnat verifiera din identitet. För att skydda dig och dina personuppgifter kommer AB Energiekonomi i Farsta inte att lämna ut uppgifterna till någon där identiteten inte har kunnat verifieras. Om vi, oavsett anledning, inte kan uppfylla din begäran så kommer vi att lämna en motivering och förklara varför det inte gick.
För samtliga rättigheter nedan gäller att du, om du vill, kan begära att vi ska utsträcka din begäran även till våra samarbetspartners, om vi har delat med oss av dina uppgifter till några sådana.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter
Du har rätt att få en bekräftelse på om AB Energiekonomi i Farsta behandlar dina personuppgifter, och i så fall få ett utdrag över vilka personuppgifter det gäller. I de flesta av AB Energiekonomi i Farsta system fungerar e-mailadressen som identifikator, och vi kommer därför normalt att leverera kopian på uppgifterna digitalt till din e-mailadress.

Rätt till rättelse
AB Energiekonomi i Farsta strävar efter att all den information som behandlas hos oss ska vara korrekt. Om du upptäcker att det finns felaktigheter i dina uppgifter så kan du begära att vi rättar de felaktiga uppgifterna. Vi kommer då att korrigera felen.

Rätt till dataportabilitet
Om du vill få ut dina personuppgifter från AB Energiekonomi i Farsta för att kunna använda dem på annat håll så har du i vissa fall rätt att få ut dem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig. Detta förutsätter dock att överföringen är tekniskt möjlig, att den andra parten accepterar de format vi tillhandahåller och att det kan ske med rimlig ansträngning för oss. Med tanke på den begränsade mängden personuppgifter som AB Energiekonomi i Farsta behandlar, kommer det i nästan alla fall vara enklare för dig att själv förse den andra parten med dina personuppgifter. Notera också att denna rättighet är begränsad till uppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig, och att det bara gäller sådana personuppgifter som du har lämnat själv.

Rätt till begränsning av behandling
Om du vill att AB Energiekonomi i Farsta ska behandla dina personuppgifter endast för vissa avgränsade syften, så kan du begära en begränsning av behandlingen. Detta gäller till exempel om du anser att uppgifterna är felaktiga, att vår behandling är olaglig, att vi inte längre behöver uppgifterna för ändamålen, eller när du har invänt mot behandling med berättigat intresse i väntan på kontroll av om vårt intresse väger tyngre än ditt. Vi kommer då att markera uppgifterna för att säkerställa att de inte blir föremål för ytterligare behandling och inte kan ändras.

Rätt till radering (”rätt att bli bortglömd”)
Om du vill att vi ska upphöra helt med all behandling av dina personuppgifter så kan du i vissa fall begära radering av dessa. Vi kommer då att radera alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. När raderingen är utförd kommer du att få en bekräftelse på detta via e-mail, och därefter raderar vi även det skickade mailet. Observera att en radering innebär att vi tar bort all information om dig, inklusive informationen om att du en gång har velat bli bortglömd. Om du vill kan vi istället ha kvar din e-mailadress på ett enda ställe, nämligen på Bortglömdlistan med personer som inte alls vill förekomma i våra system. Om vi någon gång i framtiden skulle få in din e-mailadress från annat håll, till exempel från en organisation som du är medlem i, så kan vi direkt se att du inte vill ha några utskick från AB Energiekonomi i Farsta. Du slipper då att behöva begära radering av dina uppgifter igen.

Om du tycker att vi har gjort fel

Om du anser att AB Energiekonomi i Farsta behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning, eller att vi har hanterat en begäran från dig felaktigt när du velat utöva dina rättigheter enligt ovan, så kan du anmäla detta till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).